ai人脸替换免费喷水造梦

ai人脸替换免费喷水造梦

迨至血化为脓,肺叶朽坏,倾囊吐出,始识其证,十死不救,嗟无及矣。 方有执曰:此明弦紧之辨。

亦有得之时日而愈者,经曰:病在肝,愈于夏,是喜得子气,制其胜我者也;夏不愈,胜于秋,是恶其胜我者,得王气也;秋不死,持于冬,是我喜得母气以生我也;起于春,是喜自得其位而气王也,余藏仿此。□气者,□下痛,按之则愈,复发为□气。

血痹属伤血也,血伤肿,故麻木也。或无表证,但有腹痛吐利,此为里邪未解,当以和里为主。

再痉病也之下,「若发其汗…」六句,与上文义不属,与后之十一条中「为欲解,脉如故,反伏弦者痉」句,文义相属,宜分于彼。阳明病,脉迟,汗出多,「发热」,微恶寒者,表未解也,可发汗,宜桂枝汤。

此详申首条,两胠疼痛属寒之义也。 若人年已五、六十,其脉亦大,不即病劳者,以气血虽虚,而火自微也,火微故不病劳也。

呕变者,呕出之味变也。每经此证,先劳后瘰、先瘰后劳者有之,从未见劳瘿先后病也,必是传写之□。

Leave a Reply