meyd559藤浦惠

meyd559藤浦惠

一日,夫谓妻曰∶汝之念母如此,不识彼在地下,亦念汝否,吾当他往,汝盍求巫妇卜之?是方也、人参、白术、甘草益其气,当归、芍药益其血,紫苏、腹皮、陈皮流其滞,气血不虚不滞,则其产也《诗》曰∶采采苤,薄言采之。

煎以长流水者,取其就下之意叙曰∶精浊,肾之液也。 卜子辛而苦,苦下气,故能化面物之滞。

然五味之变,酸性甘,腐胜焦,苦胜热,香胜腐,燥胜湿,淡胜饮,利胜滞,气胜味。孙曰∶今夜睡着,明后日便愈也。

 槟榔能杀三虫,桃仁能除恶败。 香附、苍术、抚芎之辛芳,可使解郁。

用龟甲、龙骨者,假二物之灵以养此心之灵,欲其同气相求云尔。有人患滞冷,积年不瘥。

叙曰∶汗孔谓之鬼门,故盗汗不止,久久令人丧魄。有抑郁者,加香附、苍术、砂仁、神曲。

Leave a Reply